تحقیقات آماری

تحقیقات آماری

تحقیقات آماری

بنا بر تعریف انجمن جهانی آمار، آمار علمی میان رشته است و “آمار علم انجام علوم دیگر” می باشد، از این رو کلیه تحقیقات و مشاورها در کلیه زمینه های تحقیقاتی موجود دارای بخشی آماری و تحلیلی است.

برخی از روشهای آماری مورد استفاده در شرکت آمار نگر شرق عبارتند از:

 • مدل بندی ارتباط بین متغیرهای مورد بررسی
 • تعیین رابطه علت و معلولی متغیرها
 • تعیین علمی مدل پیش بینی برای متغیرهای کمی وکیفی
 • کنترل کیفیت آماری
 • مدل های سلسله مراتبی
 • آزمون های آماری پارامتری و ناپارامتری
 • داده کاوی و متن کاوی
 • مدل های اقتصاد سنجی
 • مدل های فازی و شبکه ای
 • تحلیل های اکتشافی
 • مدل های معادلات ساختاری
 • خوشه بندی و تحلیل ممیزی

و …..

تحقیقات آماری
آمار
مدل بندی
داده کاوی
خوشه بندی
مدل های فازیف کنترل کیفیت
تحلیل ممیزی
شرکت تحقیقات بازاریابی در مشهد

نظرات کاربران


اگر تصویر خوانا نیست اینجا کلیک کنید